I/ DỊCH VỤ THEO CHIẾN DỊCH

Bảng giá đã bao gồm chi phí cài đặt và không bao gốm phí phát sinh, ngoại trừ gửi vượt số lượng email

GÓI CAMPAIGN 1

5.499.000
vnd/chiến dịch

GÓI CAMPAIGN 2

12.299.000
vnd/chiến dịch

GÓI CAMPAIGN 3

22.299.000
vnd/chiến dịch

II/ DỊCH VỤ THEO THỜI GIAN

Bảng giá đã bao gồm chi phí cài đặt và không bao gốm phí phát sinh, ngoại trừ gửi vượt số lượng email miễn phí trong 1 tháng.
Đăng ký tối thiểu 3 tháng

GÓI QUARTER 1

2.199.000
vnd/tháng

GÓI QUARTER 2

6.399.000
vnd/tháng

GÓI QUARTER 3

15.399.000
vnd/tháng

Đăng ký dịch vụ PropMail